GOLDUsluge

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata

IZRAĐUJEMO

 

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRADJENE OBJEKTE ODNOSNO REKONSTRUIRANI DIO POSTOJEĆE ZGRADE

 

UVJETI I POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKTA

 

1. SAVJETOVANJE SA ARHITEKTOM O MOGUĆNOSTI LEGALIZACIJE

2. UKOLIKO JE LEGALIZACIJA MOGUĆA VRŠI SE IZRADA TEHNIČKE

            DOKUMENTACIJE KOJA SE SASTOJI OD:

            a)         ARHITEKTONSKE SNIMKE

            b)         GEODETSKOG ELABORATA

            c)         DOKAZA O MEHANIČKOJ STABILNOSTI

            te predaja zahtjeva za legalizaciju bespravne gradnje na ured za prostorno uređenje.

3. NEPOSREDNO PRIJE ISHOĐENJA POZITIVNOG RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU PLAĆA SE NAKNADA:

      -           kazna za legalizaciju

      -           za komunalni doprinos

      -           za vodni doprinos

      Ili barem uplaćena prva rata istih.