GOLDDogađanja

Vijesti    Bookmark and Share

Nužna legalizacija 150.000 nekretnina

U posljednjih dvadesetak godina u Republici Hrvatskoj nelegalno je sagrađeno više od 150.000 objekata koji nisu registrirani ni u katastru ni u zemljišnoj knjizi, objavili su na nedavno održanom Forumu posrednika nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Šibeniku u svojem predavanju Ivan Landek i Igor Vilus iz Državne geodetske uprave.

Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koje se mogu pohvaliti dugom tradicijom prostornog planiranja, tako da je, pokušavajući dati odgovore na bujajuću privatnu inicijativu za građenje, 1994. godine donesen Zakon o prostornom uređenju i gradnji koji uređuje sustav prostornog uređenja, uvjete i načine izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te nadležnost tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora Republike Hrvatske.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji mijenjan je i dopunjavan do sada tri puta. Prvi put 2009. godine radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim su bila ukinuta općinska, gradska i županijska poglavarstva, a njihove ovlasti povjerene neposredno izabranim općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima pa je sukladno tome prava i ovlasti koje su prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji imala županijska, gradska, odnosno općinska poglavarstva trebalo propisati kao prava i ovlasti župana, gradonačelnika, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Drugom izmjenom i dopunom 2011. godine Zakon o prostornom uređenju i gradnji usklađivanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. radi ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava u postupku pristupanja Europskoj uniji. Treća izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nastala je 10. kolovoza 2011., a uslijedila je kao posljedica obilne prvostupanjske i drugostupanjske upravno pravne prakse izdavanja akata za provođenje tih dokumenata, izdavanja akata za građenje i uporabu građevina, postupke upravnog i inspekcijskog nadzora i upravnosudsku praksu s tim u vezi.

Kroz velik broj predstavki i upita fizičkih i pravnih osoba, tijela državne vlasti, lokalne i područne samouprave uočene su određene nedorečenosti u njegovu izričaju, određene pravne praznine i odredbe koje negativno utječu na njegovu provedbu i na mogućnost provedbe pojedinih instituta drugih zakona.

Ortofoto karta
Imajući na umu da se procjenjuje da je broj nelegalnih zgrada veći od stotinjak tisuća, od 10. kolovoza 2011. na snazi je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito sagrađenih zgrada uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtjeva.

Osnovni su instituti za provođenje tog zakona digitalna ortofoto karta u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., rješenje o izvedenom stanju kojim se ozakonjuju nezakonito sagrađene zgrade i rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito sagrađene zgrade u prostoru.

Izvor: www.limun.hr